Google Earth Cool Places in China

Great wall of ChinaGreat wall of China, China (grade 3.77 of 5)
Yin Yang Farming in ChinaYin Yang Farming in China, North China (grade 3.94 of 5)
Forbidden city visitorsForbidden city visitors, Beijing (grade 2.79 of 5)
Three gorges damThree gorges dam, Gezhouba (grade 3.15 of 5)
Buddha statueBuddha statue, Hong Kong (grade 3.61 of 5)
The forbidden cityThe forbidden city, Beijing (grade 3.94 of 5)
Plane landingPlane landing, Hong Kong (grade 3.07 of 5)
West LakeWest Lake, Hangzhou,Zhejiang (grade 2.18 of 5)
Whampoa - a ship among buildingsWhampoa - a ship among buildings, Hong Kong (grade 3.38 of 5)